ul. Stępińska 13 (PYP)
ul. Zbierska 5 (MYP)
Szkoła podstawowa PYP
Szkoła podstawowa MYP
tel. PYP +48 22 841 29 91
tel. MYP +48 22 852 31 10

Program IB

Primary Years Programme


PYP jest międzynarodowym programem edukacyjnym przeznaczonym dla uczniów od 3 do 12 roku życia. Uczniowie programu PYP – od przedszkola do 4 klasy Szkoły Podstawowej – realizują sześć ścieżek tematycznych, które pozwalają im zdobyć wiedzę i umiejętności, a także zrozumieć współzależności między nimi.

W czasie procesu nauczania i uczenia się kładziony jest nacisk na dostarczenie uczniom możliwości prowadzenia samodzielnych poszukiwań i badań. Celem programu jest bowiem przygotowanie uczniów do tego, by byli odkrywcami zarówno w klasie szkolnej, jak i poza nią, by czuli się odpowiedzialni za przebieg procesu nauczania i pragnęli uczyć się przez całe życie.

Uczniowie realizujący naukę w PYP uczą się myśleć twórczo, samodzielnie, rozwijają poczucie przynależności do społeczności oraz odpowiedzialności za siebie i innych. Otrzymują wsparcie konieczne dla ustalenia własnego systemu wartości, który będzie stanowił podstawę dla kształtowania w nich tolerancji i otwartości na wielokulturowość świata.

PYP jest programem wystarczająco elastycznym, aby dostosować do niego wymagania polskiego programu nauczania oraz zapewnić jak najlepsze przygotowanie uczniów do kontynuacji nauki w IB Middle Years Programme. Zgodnie ze standardami IB (International Baccalaureate) podstawowymi zadaniami wczesnych klas szkoły podstawowej są:


Rozwój społeczny

Społeczny rozwój wychowanka realizowany dzięki zajęciom w grupach mieszanych wiekowo

Wsparcie dziecka

W poznawaniu świata i odnajdywaniu w nim swego miejsca dzięki otwartości szkoły podstawowej na środowisko

Kontakt z językiem

Umożliwienie codziennego kontaktu z językiem angielskim

Middle Years Programme


MYP to międzynarodowy program edukacyjny skierowany do uczniów 5-8 klasy szkoły podstawowej i zakłada potrzebę wszechstronnego kształcenia, świadomości międzykulturowej oraz interakcji ucznia z otoczeniem. Jest naturalną kontynuacją PYP dostępnego na wcześniejszym poziomie edukacji.

Bazuje na polskiej podstawie programowej, jednak opiera się na metodach nauczania stworzonych i zalecanych przez IB. Uczniowie biorą udział w interdyscyplinarnych lekcjach i projektach, wykonują liczne prace badawcze i twórcze ze wszystkich przedmiotów oraz doświadczenia. Uczą się, jak samodzielnie rozwiązać problem badawczy i zastosować zdobytą wiedzę w praktyce oraz rozwijają krytyczne myślenie. Dzięki przejrzystym kryteriom oceniania i dużej swobodzie badawczej są zmotywowani do pracy i czują się odpowiedzialni za swoje postępy w nauce.

MYP kształtuje prospołeczne postawy i stanowi doskonały wstęp do nauki w programie DP – matury międzynarodowej. Zintegrowane nauczanie zakończone indywidualnym projektem w języku angielskim realizowane jest w pięciu obszarach:Zachęta do uczenia się

Uczeń wyrabia właściwy stosunek do przyswajania wiedzy, rozwija umiejętności i rozwiązuje problemy naukowe

Środowisko

Uczeń poznaje środowisko, w którym funkcjonuje, poszerza swoją świadomość ekologiczną

Społeczność

i służba społeczeństwu. Uczeń uczy się pracy na rzecz innych, współpracy z szeroko pojętą „społecznością”

Zdrowie

i przystosowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie. Uczeń uświadamia sobie potrzebę troski o zdrowie własne i innych

Człowiek działający

Uczeń poznaje wpływ człowieka na otaczający go świat, dowiaduje się w jaki sposób może go transformować, zwiększać jakość życia itp.

Kształtujemypostawy


Programy IB kładą nacisk na znaczenie rozwoju osobowości uczniów i nauczycieli. Zgodnie z tym przyznają, że wiedza i umiejętności są bardzo ważne, ale nie wystarczają do wychowania obywatela świata XXI wieku. Dlatego też proponują kształtowanie pewnych postaw wobec ludzi, środowiska i edukacji, dzięki którym możliwy jest rozwój człowieka wyposażonego w cechy z Profilu Ucznia.

Wszechstronny

Komunikujący się

Otwarty

Badający

Refleksyjny

Podejmujący ryzyko

Kierujący się zasadami

Myślący

Opiekuńczy

Dbający o równowagę

Politykaoceniania

Uważamy, że ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się. Uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy administracyjni muszą być świadomi powodów oraz zakresu oceniania, a także kryteriów i wykorzystywanych metod. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele są aktywnymi uczestnikami procesu oceniania postępów uczniów.

    CELE OCENIANIA:

  • Pobudzanie uczniów do uczenia się,
  • Zdobywanie informacji na temat postępów w uczeniu się,
  • Dokonywanie ewaluacji wdrażanego programu,
  • Dokonywanie ewaluacji procesów planowania oraz projektowania
    doświadczeń edukacyjnych uczniów,
  • Dostarczanie informacji zwrotnej nauczycielom, uczniom oraz rodzicom.

Politykajęzykowa

Potrzeba komunikacji jest instynktowna, a rozwój języka jest podstawą umożliwiającą zaspokojenie potrzeby komunikacji. Szkoła podstawowa uznaje, że nauka języka jest fundamentem uczenia się. Uczenie się zarówno języka ojczystego, jak i języków obcych rozwija międzynarodowe myślenie, wzmacnia tożsamość kulturową, umożliwia rozwój osobisty i sprzyja efektywnej komunikacji.

Szkoła podstawowa uważa wszystkich nauczycieli za nauczycieli języka, a rodziców za niezbędnych partnerów procesu nauczania. Przyjmuje się, że najbardziej efektywnym sposobem nauczania języka jest angażowanie uczniów w różnorodne sytuacje dnia codziennego. Szkoła podstawowa przyjmuje za istotną integrację wszystkich obszarów umiejętności językowych: słuchania, mówienia, prezentacji i odbioru, czytania i pisania. Zdobywanie tych umiejętności powinno uwzględnić różne style uczenia się i zróżnicowanie potrzeb wychowanków.

Politykaspecjalnych potrzeb edukacyjnych

Uważamy, że każdy uczeń jest w centrum procesu nauczania i uczenia się. Przyjmuje się, że wszyscy uczniowie uczestniczący w programach IB powinni mieć wartościowy i równy dostęp do treści nauczania.

Celem wdrażania polityki specjalnych potrzeb edukacyjnych jest umożliwienie zorganizowania oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w taki sposób, by była ona jak najbliżej dziecka oraz jego środowiska nauczania i wychowania. Pozwala to na indywidualne spojrzenie na każdego ucznia i odkrycie jego talentów, zainteresowań oraz dostrzeżenie trudności i problemów, z jakimi się boryka, a przede wszystkim dostarczenie wsparcia odpowiedniego do potrzeb i możliwości dziecka.

Dokumentydo pobrania