Program IB

Primary Years Programme

Przedszkole realizuje jeden z najlepszych na świecie programów edukacyjno-wychowawczych – Primary Years Programme of the IB. Program ten kładzie nacisk na rozwijanie postaw takich jak: ciekawość badawcza, samodzielność myślenia i samodzielność w ogóle, pewność siebie, odwaga, niezależność opinii, wrażliwość artystyczna, poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aktywność społeczna, empatia, umiejętność odgrywania różnych ról społecznych.

Dążymy do tego, by absolwent naszego przedszkola miał podejście badacza-odkrywcy, znał swoją wartość, potrafił komunikować się z ludźmi, był opiekuńczy, myślał samodzielnie, był otwarty na wartości innych kultur, szanował swoje zdrowie, potrafił zachować równowagę między pracą i odpoczynkiem, był uczciwy i sprawiedliwy, podchodził odważnie ale i rozważnie do nowych zadań, umiał zdobywać wiedzę i rozumiał powiązania między różnymi dyscyplinami naukowymi.

  Zgodnie ze standardami IB podstawowymi zdaniami przedszkola są:

 • społeczny rozwój wychowanka realizowany dzięki zajęciom w grupach mieszanych wiekowo,
 • wspieranie dziecka w poznawaniu świata i odnajdywaniu w nim swego miejsca dzięki otwartości przedszkola na środowisko (udział w spektaklach teatralnych, wycieczki do muzeów, wyprawy do parków, udział w turniejach sportowych i festiwalach twórczości dziecięcej),
 • umożliwienie codziennego kontaktu z językiem angielskim.
pyp-model-en

Kształtujemypostawy


Programy IB kładą nacisk na znaczenie rozwoju osobowości uczniów i nauczycieli. Zgodnie z tym przyznają, że wiedza i umiejętności są bardzo ważne, ale nie wystarczają do wychowania obywatela świata XXI wieku. Dlatego też proponują kształtowanie pewnych postaw wobec ludzi, środowiska i edukacji, dzięki którym możliwy jest rozwój człowieka wyposażonego w cechy z Profilu Ucznia.

Wszechstronny

Komunikujący się

Otwarty

Badający

Refleksyjny

Podejmujący ryzyko

Kierujący się zasadami

Myślący

Opiekuńczy

Dbający o równowagę

Politykaoceniania

Uważamy, że ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia się. Uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy administracyjni muszą być świadomi powodów oraz zakresu oceniania, a także kryteriów i wykorzystywanych metod. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele są aktywnymi uczestnikami procesu oceniania postępów uczniów.

  CELE OCENIANIA:

 • Pobudzanie uczniów do uczenia się,
 • Zdobywanie informacji na temat postępów w uczeniu się,
 • Dokonywanie ewaluacji wdrażanego programu,
 • Dokonywanie ewaluacji procesów planowania oraz projektowania
  doświadczeń edukacyjnych uczniów,
 • Dostarczanie informacji zwrotnej nauczycielom, uczniom oraz rodzicom.


Politykajęzykowa

Potrzeba komunikacji jest instynktowna, a rozwój języka jest podstawą umożliwiającą zaspokojenie potrzeby komunikacji. Przedszkole uznaje, że nauka języka jest fundamentem uczenia się. Uczenie się zarówno języka ojczystego, jak i języków obcych rozwija międzynarodowe myślenie, wzmacnia tożsamość kulturową, umożliwia rozwój osobisty i sprzyja efektywnej komunikacji.

Przedszkole uważa wszystkich nauczycieli za nauczycieli języka, a rodziców za niezbędnych partnerów procesu nauczania. Przyjmuje się, że najbardziej efektywnym sposobem nauczania języka jest angażowanie uczniów w różnorodne sytuacje dnia codziennego. Przedszkole przyjmuje za istotną integrację wszystkich obszarów umiejętności językowych: słuchania, mówienia, prezentacji i odbioru, czytania i pisania. Zdobywanie tych umiejętności powinno uwzględnić różne style uczenia się i zróżnicowanie potrzeb wychowanków.

Polityka specjalnychpotrzeb edukacyjnych

Uważamy, że każdy uczeń jest w centrum procesu nauczania i uczenia się. Przyjmuje się, że wszyscy uczniowie uczestniczący w programach IB powinni mieć wartościowy i równy dostęp do treści nauczania.

Celem wdrażania polityki specjalnych potrzeb edukacyjnych jest umożliwienie zorganizowania oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w taki sposób, by była ona jak najbliżej dziecka oraz jego środowiska nauczania i wychowania. Pozwala to na indywidualne spojrzenie na każdego ucznia i odkrycie jego talentów, zainteresowań oraz dostrzeżenie trudności i problemów, z jakimi się boryka, a przede wszystkim dostarczenie wsparcia odpowiedniego do potrzeb i możliwości dziecka.


blgp-k5

Dokumentydo pobrania