ul. Górska 7
00-740 Warszawa
przedszkole@monnet.pl
tel: + 48 882 576 345

Rekrutacja

Podanie o przyjęcie doprzedszkola

  PODANIE O PRZYJĘCIE DO MIĘDZYNARODOWEGO PRZEDSZKOLA MISIA PADDINGTONA

  Część I. Dane osobowe dziecka i opiekunów

  Dane opiekuna prawnego #1

  Dane opiekuna prawnego #2

  Część II. Informacje o kandydatce/kandydacie


  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016.119.1) (dalej „RODO”) oraz art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017.59 z późn. zm.) (dalej „UPrO”) informuję, że:

  1. administratorem danych osobowych kandydatów na uczniów i ich opiekunów prawnych jest Międzynarodowe Przedszkole Misia Paddingtona, wchodząca w skład zespołu Monnet International School, przy ul. Stępińskiej 13 oraz przy ul. Belwederskiej 6a Warszawa, reprezentowana przez dyrektora szkoły Hannę Buśkiewicz – Piskorską (dalej „Przedszkole”);

  2. inspektorem ochrony danych jest Zontek i Wspólnicy Sp. k., e-mail: biuro@zontekiwspolnicy.pl

  3. dane osobowe, jak m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata na ucznia, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - imiona rodziców; adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - adres miejsca zamieszkania kandydata; adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego - adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają, jak również zawierające dane osobowe dokumenty, wymagane w procesie rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017.59 z późn. zm.) (dalej „UPrO”), przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola, zgodnie z przepisami UPrO, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w celu podjęcia działań polegających na kwalifikacji kandydata na ucznia na żądanie jego opiekuna prawnego przed zawarciem umowy o kształcenie ucznia w Przedszkolu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b);

  4. odbiorcą danych osobowych kandydata i jego opiekuna prawnego mogą być: podmiot świadczący na rzecz Przedszkola usługi informatyczne w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym, sądy.

  5. dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

  6. dane osobowe kandydatów i ich opiekunów prawnych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego przechowywane są w czasie zgodnym z przepisami UoSO, UPrO i wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi oraz do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu wykonania umowy o kształcenie ucznia.

  7. opiekunowi prawnemu kandydata lub pełnoletniemu kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

  8. opiekunowi prawnemu kandydata lub pełnoletniemu kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby naruszają przepisy RODO;

  9. podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz zawarcie w jego następstwie umowy o kształcenie ucznia.

  Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji na temat przedszkola, zachęcamy do zapoznania się z następującymi sekcjami naszego serwisu: